Nastava

Home / Nastava

Nastavni program Rijeka Guitar Centra baziran je na individualnoj nastavi (instrument), grupnom pohađanju solfeggia (glazbene teorije) te grupnom muziciranju za razvoj svih vještina potrebnih u modernoj glazbi.

Ovaj program se temelji na činjenici da je polaznik početnik i da se kreće od osnova, međutim, ako se javi netko tko je već dobro upoznat s navedenim i želi se preusmjeriti na jedan žanr, ili raditi nešto što ga baš zanima onda se radi po posebnom programu za polaznika.

GRUPNO MUZICIRANJE
Polaznici koji savladaju prve tehnike sviranja ritma obavezni su polaziti i grupno muziciranje. Ovaj program smo osmislili kako bi polaznike naučili što znači svirati s drugim glazbenicima na pozornici, što znači biti na pozornici i svirati s bendom. Svaki od sastava priprema zasebni program kojeg polaznici uz mentore prezentiraju na kraju školske godine.

RASPORED NASTAVE
INDIVIDUALNI SAT GITARE: JEDAN SAT U TRAJANU OD 45 MINUTA JEDNOM TJEDNO (ako polaznik želi više sati nastava se dodatno organizira te mu se to i omogućuje)
NASTAVA GLAZBENE TEORIJE: JEDAN SAT TJEDNO U TRAJANU OD 45 MINUTA RASPOREÐEN PO RAZREDIMA
NASTAVA IZ GRUPNOG MUZICIRANJA: JEDAN SAT TJEDNO U TRAJANU OD 45 MINUTA RASPOREÐENO PO SASTAVIMA

U nastavku možete pregledati program nastave, no kako je baziran na individualnom konceptu podložan je manjim odstupanjima ovisno o znanju polaznika iako i dalje u okvirima navedenog.

PRVA GODINA GLAZBENE TEORIJE
– upoznavanje s osnovnim pojmovima glazbene teorije (vrsta i trajanje nota i pauza, ritmička mjera, ključevi, ritmički diktati, intervali, visina tona u violinskom i bass ključu, predznaci)
– upoznavanje s tonalitetima kvintnog kruga
– paralelne mol ljestvice kvintnog kruga
– harmonijski i melodijski mol
– tvorba troglasnih harmonija i njihove funkcije u dur ljestvici
– obrati troglasnih harmonija
DRUGA GODINA GLAZBENE TEORIJE
– upoznavanje s tonalitetima kvartnog kruga
– paralelne mol ljestvica kvartnog kruga
– tvorba četveroglasnih harmonija i njihove funkcije u dur ljestvici
– funkcija četveroglasne harmonije u harmonijskoj i melodijskoj mol ljestvici
– obrati četveroglasne harmonije
TREĆA GODINA GLAZBENE TEORIJE
– rhythm & reading (upoznavanje s fraziranjem nota, čitanje u ritmu i fraziranje u raznim glazbenim pravcima, čitanje ritma u drugačijim mjerama, poliritmija )
– slušna prepoznavanja intervala unutar jedne oktave te slušna prepoznavanja unutar dvije ili više oktava
– slušna prepoznavanja akorada
ČETVRTA GODINA GLAZBENE TEORIJE
– poznavanje polaznika s pravilima i osnovama klasične harmonije te rad na primjerima
– harmonske kadence i njihovi supstituti
– analiza i odnosi četveroglasne harmonizacije

U nastavku pogledajte okvirni program za instrument ELEKTRIČNA GITARA.

NAPOMENA! Nastava za klasičnu gitaru radi se po programu predviđenom za osnovne glazbene škole u Hrvatskoj.

PRVA GODINA
– upoznavanje sa gitarom i njezinim dijelovima
– postavka desne ruke (vježbe za trzanje i postavka trzalice)
– postavka lijeve ruke (tehničke vježbe za lijevu ruku)
– osnovni ritmovi na gitari
– upoznavanje s akordima na prvoj poziciji (vježbe na primjerima pjesama)
– upoznavanje s barré akordima (vježbe na primjerima pjesama)
– ljestvice kvintnog kruga s mol ljestvicama na prvoj poziciji (vježbe za ljestvice)
– sviranje osnovnih melodija
– upoznavanje s bendingom (savijanje žica) te primjeri jednostavnih melodija (gitarskih sola)
DRUGA GODINA
– sviranje ljestvica na vratu gitare u širokoj poziciji (dur, prirodni mol, harmonijski mol, melodijski mol)
– upoznavanje s blues formom
– pentatonika (primjeri fraza)
– improvizacija na blues formu
– sviranje sola poznatih rock i pop evergreena te njihova analiza
TREĆA GODINA
– upoznavanje s navedenim ljestvicama u uskoj poziciji
– obrati troglasne harmonije
– obrati četveroglasne harmonije
– sviranje tehnički zahtjevnijih sola i ritmova
– upoznavanje s modusima
ČETVRTA GODINA
– improvizacija
– upoznavanje sa simetričnim ljestvicama
– upoznavanje s osnovama jazz harmonije
– improvizacije na jazz/blues formi
– transkripcije sola
– voice leading etide